W CHIMIREC POLSKA wiemy, że gospodarka odpadami to nie tylko przekazanie odpadów do utylizacji, ale szereg innych obowiązków, które spoczywają na wytwórcy odpadów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, oferujemy każdemu klientowi kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Oprócz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, pomagamy naszym klientom w zakresie:

 • wsparcia w systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami),
 • wsparcia w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu), które dotyczy monitorowania przewozu tzw. „towarów wrażliwych”,
 • wsparcia w przygotowywaniu oznakowania i dokumentów do transportu odpadów niebezpiecznych podlegających pod ADR,
 • wsparcia w przygotowywaniu obowiązkowych: wniosków, sprawozdań i raportów.

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO)

BDO to zintegrowany system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania, oraz gospodarujących odpadami. W skład całego systemu wchodzi Rejestr BDO, funkcjonujący od 24 czerwca 2018 r. oraz dodatkowe moduły ewidencji i sprawozdawczości. Więcej informacji pod linkiem

Obowiązkowej rejestracji w systemie BDO podlegają wszystkie podmioty, które wymienione są w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1, Ustawy o Odpadach. Aby sprawdzić, czy podlegasz obowiązkowej rejestracji w systemie BDO, wystarczy wypełnić krótką ankietę dostępną pod linkiem

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz również przekazać do CHIMIREC POLSKA wytworzone przez siebie odpady bez posiadania numeru BDO (brak rejestracji w systemie BDO). W Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zostały zawarte szczegółowe informacje na ten temat, dostępne pod linkiem.


SYSTEM ELEKTRONICZNEGO NADZORU TRANSPORTU (SENT)

Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) to monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych”, oraz obrotu paliwami opałowymi. Wszelkie przepisy zostały zawarte w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, dostępnej pod linkiem.

Towary podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu w systemie SENT, które należy zgłaszać na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) to między innymi:

 • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
 • alkohol etylowy całkowicie skażony,
 • susz tytoniowy.

Należy jednak zaznaczyć, że obowiązkowe zgłaszanie towarów, takich jak oleje smarowe (w tym przepracowany olej silnikowy lub olej z maszyn), dotyczy wyłącznie przesyłek (jednorazowy odbiór odpadu), których masa brutto przekracza 500 kg, lub objętość przekracza 500 litrów. Dodatkowo w przypadku odpadu konfekcjonowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów lub poniżej 11 litrów, nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu w systemie SENT. Oznacza to, że w przypadku przewozu np. 600 litrów przepracowanego oleju zapakowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów (lub mniejszych), nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu do systemu SENT.

Najczęściej przekazywanymi odpadami do CHIMIREC POLSKA, które wymagają zgłoszenia w systemie SENT są między innymi: przepracowany olej, chłodziwo z maszyn, zlewki paliw i wszelkiego rodzaju mieszaniny alkoholu etylowego o stężeniu powyżej 80%.

UMOWA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARTÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR

ADR to międzynarodowa umowa, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zaliczamy do nich: materiały wybuchowe, łatwopalne oraz promieniotwórcze, a także substancje: trujące, żrące i zakaźne. Umowa ADR obejmuje przepisy dotyczące transportu drogowego w zakresie: pakowania, zabezpieczania ładunku, klasyfikacji i oznakowania towarów niebezpiecznych. Więcej informacji pod linkiem.

Przepisy ADR opisują przede wszystkim, jak należy klasyfikować przewożone towary jako towary niebezpieczne, i jakie środki bezpieczeństwa są z nimi związane. Obejmują one wszystkich uczestników przewozu towarów niebezpiecznych (podmioty wymienione w umowie ADR), do których należą: załadowca, nadawca, przewoźnik, a także odbiorca ładunku towarów niebezpiecznych. Należy zatem nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy przekazują odpady niebezpieczne podlegające pod ADR do CHIMIREC POLSKA, są zobligowani do ich odpowiedniego oznakowania, oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Od 01 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ADR, które nakładają na firmy uczestniczące w przewozie towarów niebezpiecznych jako nadawcy, obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (doradca ADR; DGSA). Tym samym zakończył się okres przejściowy, który trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
Czy wiesz jakie obowiązki ciążą na nadawcy odpadów w przewozie towarów/odpadów niebezpiecznych? Wytwórco odpadów czy znasz swoje obowiązki wynikające z przepisów umowy ADR? Te i szereg innych informacji do pobrania poniżej.

CHIMIREC Polska współpracuje z firmą EKO SKOLAR, która specjalizuje się w zakresie odpadów niebezpiecznych, w tym doradztwa ADR. Zapewniamy naszym klientom pełny zakres doradztwa ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser).

Jesteśmy partnerem

WNIOSKI, SPRAWOZDANIA I RAPORTY

Terminowe składanie wniosków, sprawozdań i raportów to obowiązek każdego wytwórcy odpadów. Nieprzestrzeganie wyznaczonych prawem/ustawą terminów grozi nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

W CHIMIREC POLSKA wiemy, jak ważne, a zarazem skomplikowane i czasochłonne jest przygotowywanie wszelkich obowiązkowych sprawozdań, raportów i wniosków, które są wymagane przy gospodarce odpadami, dlatego nasza doświadczona kadra pracowników wspiera klientów z zakresu ochrony środowiska.

Terminy składania obowiązkowych sprawozdań dla każdego wytwórcy odpadów to między innymi:

15 marzec

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Do 15 marca każdego roku należy obowiązkowo wypełnić i złożyć sprawozdanie dotyczące ilości i rodzajów odpadów wytworzonych w roku poprzednim. Ten obowiązek ciąży na każdym wytwórcy odpadu (z wyjątkiem wytworzonych odpadów komunalnych), który prowadzi ich ewidencję w systemie BDO. Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO. Uprawienia do jego złożenia posiada wyłącznie „użytkownik główny”.

Więcej informacji dostępne pod linkiem

31 marzec

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczenie należnych opłat.

Do 31 marca każdego roku należy wypełnić, złożyć i wyliczyć opłatę (zgodnie z art. 274 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska) należną za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni. Obowiązek ciąży na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, który wytwarza odpady oraz wprowadza do atmosfery gazy i pyły:

 • użytkujący kotłownie,
 • stosujący procesy technologiczne, takie jak: malowanie, lakierowanie, spawanie,
 • spalanie paliwa w silnikach spalinowych (użytkowanie aut służbowych oraz maszyn i urządzeń).

Więcej informacji dostępne pod linkiem

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu