Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarza odpady (niebezpieczne lub/i inne niż niebezpieczne), musi zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, dokonać ich klasyfikacji.

Klasyfikacja to odpowiednie przypisanie konkretnego kodu odpadu zgodnie z Katalogiem Odpadów. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu odpadu zawsze spoczywa na jego wytwórcy.

Podstawowym narzędziem do doboru właściwego kodu odpadu jest Katalog Odpadów, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu.

Dodatkowym narzędziem, które może posłużyć do nadania odpowiedniego kodu odpadu jest Karta Charakterystyki Odpadów (KCH), w której producent towaru/produktu określa sposób postępowania z odpadami.

Aby prawidłowo określić 6 cyfrowy kod odpadu należy postępować wg następujących zasad:

Krok 1
Wybierz grupę odpadów
np. 15 (oznacza: odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne)
Krok 2
Wybierz podgrupę odpadów
np. 15 02 (oznacza: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne)
Krok 3
Wybierz rodzaj odpadów
np. 15 02 02* (oznacza: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB))

Katalog odpadów

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Spółka CHIMIREC POLSKA jest częścią międzynarodowej GRUPY CHIMIREC będącej specjalistą w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących ze wszystkich sektorów przemysłowych, usługowych oraz administracyjnych.