Odbierane odpady

Odbierane odpady

CHIMIREC POLSKA posiada niezbędne pozwolenia administracyjne do zbierania oraz transportowania poniższych grup odpadów:

KOD ODPADU GRUPA ODPADU
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru
i tektury
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
10 Odpady z procesów termicznych
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów
i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12
i 19)
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07
i 08)
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
16 Odpady nie ujęte w innych grupach
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
18 Odpady medyczne i weterynaryjne
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie