Diagnostyka

Diagnostyka

Dążąc do wyboru optymalnego rozwiązania dla każdego klienta, przeprowadzamy na terenie przedsiębiorstwa diagnostykę odpadów.

Tego typu ekspertyza obejmuje następujące elementy:

  • określenie procesu, w wyniku którego odpad jest generowany,
  • określenie właściwości/ rodzaju odpadu.

Specjalista ds. Gospodarki Odpadami pobiera próbki odpadów w celu przeprowadzenia diagnostyki przez Spółkę Chimirec Polska.

Analiza przeprowadzona w naszym laboratorium pozwala na dokładną identyfikację i zaklasyfikowanie odpadów do odpowiednich metod zagospodarowania.

Na podstawie przeprowadzonych wizyt zostaje sporządzony bilans pod kątem optymalizacji gromadzenia, wywozu i usuwania generowanych, na terenie przedsiębiorstwa, odpadów.

CHIMIREC POLSKA wybiera metodę zagospodarowania odpadu w zależności od jego rodzaju, jak również biorąc pod uwagę względy ekonomiczne. W pierwszej kolejności należy zapobiegać wytwarzaniu odpadów, w drugiej, poddawać je recyklingowi, ostatecznie składowaniu.

CHIMIREC POLSKA traktuje każdy odpad indywidualnie, wybierając dla niego optymalny proces odzysku bądź unieszkodliwienia.